آزمایشگاه 1

 

شركت ايمني صنعتي كاوه در راستاي ارتقاي سطح كيفي محصولات توليدي وبا توجه به اخذ استاندارد ملي ايران به شماره 1136 براي توليد پايپوش ايمني ونيز استاندارد CEاروپا  ،واحدآزمايشگاهي خودراتجهيز نموده است .همچنين با استفاده از كادر آموزش ديده ومجرب كنترل كيفي تمام محصولات بصورت روزانه موردآزمايشهاي مختلف كيفي قرار مي گيرند.با توجه به پشتوانه نمونه برداريهاي ساعتي وروزانه از خط توليد ، اين شركت تمامي محصولات خودرا با اطمينان وگارانتي واقعي 12 ماهه (يكساله )عرضه مي نمايد.

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 29 آذر 1391 08:21